அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...பெரம்பலூர்,மார்ச்9:
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு ஏப்ரல் 29 மற்றும் 30ம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பங்களை பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வெங்கடேச புரம் கோல்டன் கேட்ஸ் மெட்ரிக் மேல் நி லைப் பள்ளி, பெரம் ப லூர் தன லெட் சுமி சீனி வா சன் மெட் ரிக் மேல் நி லைப் பள்ளி, வெங் க லம் அரசு மேல் நி லைப் பள்ளி, 
வி.களத்தூர் அகரம் புனித மேரி மெட்ரிக் மேல் நிலைப் பள்ளி, 
கள ரம் பட்டி அரசு ஆதிதி ராவி டர் நல மேல் நி லைப் பள்ளி, பாடா லூர் அம் பாள் மெட் ரிக் மேல் நி லைப் பள்ளி, ஒதி யம் வான் பு கழ் வள் ளு வர் மேல் நி லைப் பள்ளி, சு.ஆடு துறை அரசு மேல் நி லைப் பள்ளி ஆகிய 8 பள் ளி க ளி லும் கடந்த 6ம்தேதி முதல் 22ம்தேதி வரை யுள்ள வேலை நாட் க ளில் 9 மணி மு தல் மாலை 5மணி வரை விநி யோ கம் செய் யப் ப டு கி றது. கட் ட ணம் ரூ.50.
தாள்-1 மற் றும் தாள்-2 ஆகிய இரு தேர் வு களை எழு த வி ரும் பும் விண் ணப் ப தா ரர் கள் தனித் தனி யான விண் ணப் பங் க ளில் விண் ணப் பிக் க லாம். பூர்த்தி செய் யப் பட்ட விண் ணப் பங் கள் வெங் க டே ச பு ரம் கோல் டன் கேட்ஸ் மெட் ரிக் மேல் நி லைப் பள்ளி, துறை யூர் சாலை யி லுள்ள தன லெட் சு மி சீ னி வா சன் மெட் ரிக் மேல் நி லைப் பள்ளி மையங் க ளில் 6ம் தேதி முதல் 23ம்தேதி வரை திரும் பப் பெறப் ப டும்.
இந் நி லை யில் தாள்-1க்கான (ஆசி ரி யர் ப யிற்சி) விண் ணப் பங் கள் பெரம் ப லூர் மாவட் டத் திற்கு 6ஆயி ர மும், தாள்-2க்கான (பி.டி) விண் ணப் பங் கள் 16,800ம் பெரம்ப லூர் மாவட்ட முதன் மைக் கல்வி அலு வ ல கத் திற்கு முதல் கட் ட மாக வரப் பெற் றுள் ளது. இதில் தாள்1க் கான விண் ணப் பங் கள் 565ம், தாள்2க் கான விண் ணப் பங் கள் 1,629ம்என விநி யோ கம் தொடங் கிய 2நாட் க ளில் 2,194 விண் ணப் பங் கள் விநி யோ கிக் கப் பட் டுள் ளது. இவற் றி லி ருந்து பூர்த்தி செய் யப் பட்ட தாள்-1க்கான விண் ணப் பங் கள் 32ம், தாள்-2க்கான விண் ணப் பங் கள் 65ம் பெறப் பட் டுள் ளன.

விண் ணப் பங் கள் வாங் கப் பட்ட மாவட் டங் க ளி லேயே திரும்ப அளிக் க வேண் டும் என்ற கட் டா ய மில்லை. ஒரு மா வட் டத் தில் விண் ணப் பம் பெறப் பட் டி ருப் பி னும் மற் றொரு மாவட் டத் தில் பூர்த் தி செய்த விண் ணப் பத் தி னை அ ளிக் க லாம் என தெரி விக் கப் பட் டுள் ளது. விண் ணப் பங் களை தகுதி தேர் வர் கள் ஆர் வ மு டன் வாங் கு கின் ற னர்.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-