அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...
பெரம்பலூர், செப். 24:
பெரம்பலூர் புது பஸ் ஸ்டாண்டு மற்றும் சுற்றுப் புறகடைகளில், உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையின் மாவட்ட நிய மன அலு வ லர் டாக் டர் வெங் க டே சன் தலை மை யில் சோதனை மேற் கொள் ளப் பட் டது.
உண வுப் பாது காப்பு அலு வ லர் கள் பெரம் ப லூர் சின் ன முத்து (நகர்ப் பு றம்), லட் சு ம ணப் பெ ரு மாள்(ஊர கம்), வேப் பூர் அ ழ கு வேல், வேப் பந் தட்டை ரத் தி னம், ஆலத் தூர் ரவி ஆகி யோர் கொண்ட குழு வி னர், புது பஸ் டாண்டு பகு தி யில் உள்ள கடை கள், சாலை யோ ரக் கடை கள் என 50க்கும் மேற் பட்ட கடை க ளில் அதி ரடி சோதனை நடத் தி னர்.
இந்த சோத னை யின் போது, தேதி காலா வ தி யான 200க்கும் மேற் பட்ட ரசா யன குளிர் பான பாட் டில் கள் கைப் பற் றப் பட் டன. போலி யான தூள் கலப் ப டம் செய்த 20க்கும் மேற் பட்ட டீத் தூள் பாக் கெட் டு கள், தயா ரிப் புத் தேதி, காலா வ தி யா கும் தேதி கள் குறிப் பி டாத, உற் பத்தி செய் யப் ப டும் தொழிற் சா லை யின் முக வ ரி யற்ற, தடை செய் யப் பட்ட பாக் கெட் உண வுப் பொ ருட் கள் பறி மு தல் செய் யப் பட் டன. ஒரு லட் சம் ரூபாய் மதிப் பு டைய தர மற்ற பொருட் கள் அனைத் தும், அந் தந் தக் கடை க ளின் முன்பே கொட்டி அழிக் கப் பட்டு, சம் மந் தப் பட்ட கடை க ளின் உரி மை யா ளர் கள் எச் ச ரிக் கப் பட் ட னர்.
தொடர்ந்து, பெரம் ப லூர் மாவட்ட கடை க ளில் அதி ரடி சோத னை கள் நடத் தப் ப டும் என வும், தவறு செய் வோர் மீது உண வுப் பாது காப் புத் துறை சார்ந்த சட் டப் பி ரி வு க ளின் கீழ் கடு மை யான நட வ டிக் கை க ளுக் குப் பரிந் து ரைக் கப் ப டும் என வும் எச் ச ரிக்கை விடுக் கப் பட் டது. எனவே காலா வ தி யான பொருட் களை விற் பதை தவிர்க் க வேண் டும் என உண வுப் பாது காப் புத் துறை யின் பெரம் ப லூர் மாவட்ட நிய மன அலு வ லர் டாக் டர் வெங் க டே சன் எச் ச ரித் துள் ளார்.
உணவு பாதுகாப்புத்துறை நடவடிக்கை

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-