அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...




பெரம்பலூர், செப். 3:

பெரம்பலூரில் ஆண், பெண் இரு பாலருக்குமான அச்சகம் சம்மந்தமான கம்ப்யூட்டர் இலவசப் பயிற்சியில் சேர வருகிற 12ம்தேதி நேர்காணல் நடை பெறும் என ஐஓபி கிராமிய சுய வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சி மைய இயக்குனர்(பொ) அருள் தாசன் தெரிவித்துள்ளார். இது கு றித்து அவர் வெளி யிட் டுள்ள அறி விப் பில் தெரி வித் தி ருப் ப தா வது:
செப் டம் பர் 13ம் தேதி முதல் ஆண், பெண் இரு பா ல ருக் கு மான அச் ச கம் சம் மந் த மான கம்ப் யூட் டர் பயிற்சி இல வ ச மாக அளிக் கப் ப டு கி றது. இப் ப யிற் சி யில் சேர விரும் பு வோர் 18 வய திற்கு மேற் பட் ட வ ரா க வும், 40 வய திற்கு குறை வா ன வ ரா க வும், குறைந் த பட் சம் 8ம் வகுப் புப் படித் த வ ரா க வும், பெரம் ப லூர் மாவட் டத் தைச் சேர்ந் த வ ரா க வும், சுய தொ ழில் தொடங் கு வ தில் ஆர் வம் உள் ள வ ரா க வும் இருத் தல் வேண் டும்.
பயிற்சி மைய வளா கத் தி லேயே தொடர்ந்து 45 நாட் கள் நடை பெ றும் இப் ப யிற்சி, காலை 10 மணி மு தல் மாலை 5 மணி வரை நடை பெ றும். பயிற்சி காலத் தில் மதிய உணவு இல வ ச மாக வழங் கப் ப டும். பயிற்சி முடித் த வு டன் இப் ப யிற் சி யில் தேர்ச்சி பெற் ற வர் க ளுக்கு சான் றி தழ் வழங் கப் ப டும். இந் தச் சான் றி தழ் அர சால் அங் கீ க ரிக் கப் பட் ட தா கும்.
பயிற் சி யில் சேர விருப் பம் உள் ள வர் கள், பெரம் ப லூர் சங் குப் பேட்டை, மத ன கோ பா ல பு ரத் தில் உள்ள ஐஓபி வங் கி யின் மாடி யி லுள்ள கிரா மிய சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மையத் தின் இயக் கு ன ரி டம் தங் க ளது பெயர், வயது, விலா சம், கல் வித் த குதி ஆகி ய வற்றை குறிப் பிட்டு விண் ணப் பிக்க வேண் டும். அதோடு, குடும் ப அட்டை, வாக் கா ளர் அடை யாள அட்டை, பள் ளி யின் மாற் றுச் சான் றி தழ் ஆகி யற் றின் நகல், 4 பாஸ் போர்ட் அளவு மற் றும் 1 ஸ்டாம்ப் அளவு போட்டோ ஆகி ய வற் றை யும் விண் ணப் பத் து டன் இணைத்து, வரு கிற 12ம்தே திக் குள் அனுப் பு மாறு கேட் டுக் கொள் ளப் ப டு கி றது. 12ந்தேதி நடக் க வி ருக் கும் நேர் மு கத் தேர்வு மற் றும் நுழை வுத் தேர் வில் தேர்ச்சி பெறு ப வர் க ளுக்கு இல வ சப் பயிற் சி யில் சேர அனு மதி வழங் கப் ப டும். மேலும் விவ ரங் க ளுக்கு, ஐஓபி கிரா மிய சுய வே லை வாய்ப் புப் பயிற் சி மை யம், ஷெரீஃப் காம்ப் ளக்ஸ், பெரம் ப லூர் 621212 என்ற முக வ ரி யிலோ அல் லது 04328-277896 என்ற தொலைப் பேசி எண் மூல மா கவோ தொடர் பு கொள் ள லாம் எனத் தெரி வித் துள் ளார்.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-