அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...


பெரம்பலூர்,ஆக,27:
ஐஓபி கிராமிய சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மைய இயக்குனர்(பொ) அருள் தாசன் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:
பெரம்பலூர் சங்குப் பேட்டை, ஷெரீஃப் காம்ப்ளக்சில் இயங்கி வரும் ஐஓபி கிராமிய சுய வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சி மையத்தில் செப்டம்பர் 1 ம் தேதி முதல் பெண்களுக்கான உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பற்றிய பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்படு கிறது. இந் தப் ப யிற் சி யில் சேர் வ தற்கு விரும்பு வோர் 18 வய திற்கு மேற் பட் ட வ ரா க வும், 40 வய திற் குக் குறை வா ன வ ரா க வும் இருத் தல் வேண் டும். குறைந் த பட் சம் 8ம் வகுப் புப் படித் த வ ராக இருத் தல் வேண் டும். பெரம் ப லூர் மாவட் டத் தைச் சேர்ந் த வ ராக இருத் தல் வேண் டும். சுய தொ ழில் தொடங் கு வ தில் ஆர் வம் உள் ள வ ராக இருத் தல் வேண் டும்.
பயிற் சி மைய வளா கத் தி லேயே தொடர்ந்து 15 நாட் கள் நடை பெ றும் இந் தப் பயிற் சியில் அனைத்து வித மான உணவு பதப் ப டுத் து தல் முறை க ளும், பேக் கரி பொருட் கள் தயா ரித் தல் முறை க ளும் சிறந்த முறை யில் பயிற்சி அளிக் கப் ப டும். பயிற்சி நேரம் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை யா கும். பயிற்சி காலத் தில் மதிய உணவு இல வ ச மாக வழங் கப் ப டும். பயிற்சி முடித் த வு டன் இப் ப யிற் சி யில் தேர்ச்சி பெற் ற வர் க ளுக்கு சான் றி தழ் வழங் கப் ப டும். இந் தச் சான் றி தழ் அர சால் அங் கீ க ரிக் கப் பட் ட தா கும்.
விருப் பம் உள் ள வர் கள் பெரம் ப லூர் சங் குப் பேட்டை, மத ன கோ பால புரத் தில் உள்ள ஐஓபி வங் கி யின் மாடி யி லுள்ள கிரா மிய சுய வே லை வாய்ப்பு பயிற் சி மை யத் தின் இயக் கு ன ரி டம் தங் க ளது பெயர், வயது, விலா சம், கல் வித் த குதி ஆகி ய வற்றை குறிப் பிட்டு விண் ணப் பிக்க வேண் டும். அதோடு, குடும்ப அட்டை, வாக் கா ளர் அடை யாள அட்டை, பள் ளி யின் மாற் றுச் சான் றி தழ் ஆகி யற் றின் நகல், 4 பாஸ் போர்ட் சைஸ், 1 ஸ்டாம்ப் சைஸ் அளவு போட்டோ ஆகி ய வற் றை யும் விண் ணப் பத் து டன் இணைத்து, வரு கிற 30ம்தே திக் குள் அனுப் பு மாறு கேட் டுக் கொள் ளப் ப டு கி றது.
30ம் தேதி நடக் க வி ருக் கும் நேர் மு கத் தேர்வு மற் றும் நுழை வுத் தேர் வில் பங்கு பெற்று தேர்ச்சி பெறு ப வர் க ளுக்கு இல வ சப் பயிற் சி யில் சேர அனு மதி வழங் கப் ப டும். மேலும் விவ ரங் க ளுக்கு ஐஓபி கிரா மிய சுய வே லை வாய்ப் புப் பயிற்சி மையம், ஷெரீஃப் காம்ப் ளக்ஸ், பெரம் ப லூர் என்ற முக வ ரி யில் தொடர்பு கொள் ள லாம் எனத் தெரி வித் துள் ளார்.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-