அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...பெரம்பலூர்,ஆக.28:
பெரம்பலூர் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டையில் தமிழக அரசு உத்தரவுப் படி 2014- 2015ம் கல்வியாண்டில் புதிய அரசுக் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டு 3வது ஆண்டு தொடங்கி விட்டது. இங்கு பிஏ தமிழ், ஆங்கிலம், பிகாம் வணிகவியல், பிஎஸ்சி கணிதம், கணினி அறிவியல் ஆகிய ஆங்கில வழி கல்வி முறையிலான 5வகுப்புகள் உள்ளது. வேப்பந்தட்டையில் நேரடியாகத் தொடங்கப்பட்ட அரசுக் கல்லூரி மட்டும் ஆளுங்கட்சியினர் உதாசீனப் படுத்துவதால் அனாதையாகக் கிடக்கிறது.
வேப் பந் தட்டை அர சுக் கல் லூரி தொடங் கப் பட்டு முத லாண்டு முழுக்க கல் லூரி முதல் வர் பணி யி டம் உள் ளிட்ட எந் தப் ப ணி யி ட மும் அர சாங் கத் தால் நிரப் பப் ப டாத நிலை யில், அரி ய லூர் அர சுக் கல் லூரி, கும் ப கோ ணம், தஞ்சை, திருச்சி கல் லூ ரி க ளில் பணி பு ரிந்த பேரா சி ரி யர் கள் டெபு டே சன் அடிப் ப டை யில் தான் நிய மிக் கப் பட் டி ருந் த னர். 2ம் ஆண் டில் முதல் வர் பணி யி டத் தோடு, ஒற்றை இலக்க அள வில் தான் பேரா சி ரி யர் பணி யி டங் கள் நிரப் பப் பட் டன. தாலுகா அலு வ ல கத் தில் தான் பட் டம் பெற வுள்ள மாணவ,மாண வி யர் பாடம் படித்து வரு கின் ற னர்.
முத லாம் ஆண்டு 5 வகுப் ப றை க ளைக் கொண்டு தொடங் கப் பட்ட கல் லூரி 2ம் ஆண் டில் கூடு த லாக 5 வகுப் ப றை க ளு டன் இயங் கி யது. இந் நி லை யில் நடப் பாண்டு மாண வர் சேர்க் கைக் குப் பி றகு முத லாம் ஆண்டு வகுப் பு களை நடத் தக் கூடு த லாக 5 வகுப் ப றை கள் தேவைப் பட் டன. கடந்த ஜூன் மா தம் 16ம் தேதியே 2ம்ஆண்டு, 3ம் ஆண்டு வகுப் பு கள் தொடங் கி விட் டன. முத லா மாண்டு வகுப் பு கள் ஜூலை 4ம்தேதி தொடங் கப் பட் டன. ஏற் க னவே 2ம்ஆண்டு, 3ம்ஆண்டு மாண வர் க ளுக்கு தலா 5 வகுப் ப றை கள் என 10 வகுப் ப றை கள் மட் டுமே இருந் த தால்,2ம்ஆண்டு மாண வர் க ளுக்கு ஒரு வாரத் திற்கு விடு மு றை அ ளித்து, அவர் க ளது வகுப் ப றை க ளில் முத லாம் ஆண்டு மாண வர் க ளுக் கான வகுப் பு கள் தொடங் கப் பட் டது. அதற் குள் வேப்பந்தட்டை கிருஷ்ணாபுரம் இடையே ஆத்தூர் சாலை யில் பருத்தி ஆராய்ச்சி நிலை யம் அருகே கட் டப் ப டும் சொந் தக் கட் டி டத் திற்கு இடம் பெயர்ந்து விட லாம் எனப் பெரி தும் எதிர் பார்க் கப் பட் டது.
ஆனால் கட் டிட கட் டு மா னப் ப ணி கள் முடி வ டை யா த தால், ஒரு வாரத் திற் குப் பிறகு வகுப் பறை பற் றாக் கு றையை சமா ளிக்க, தற் போது ஷிப்ட் அடிப் ப டை யில் தான் கல் லூ ரி வ குப் பு கள் நடந்து வரு கி றது. கட் டு மா னப் ப ணி கள் முடி வ டைந்து, வர் ணம் பூ சப் பட்டு, மின் சா த னப் பணி க ளும் முடிக் கப் பட்டு விட் டன. சர் வீஸ் தர வேண் டி ய து தான் பாக்கி. ஆனால் திறப் பு வி ழா விற் கான அறி கு றியே இல் லா மல் தான் உள் ளது. மாணவ, மாண வி யர் நலன் க ருதி விரைந்து திறக்க நட வ டிக்கை எடுக் க வேண் டு மென பெற் றோர் கள், சமூ க ஆர் வ லர் கள் தரப் பில் மாவட்ட நிர் வா கத் திற்கு வேண் டு கோள் விடப் பட் டுள் ளது.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-