அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...திருச்சி, மே 23:
திருச்சியில் இருந்து வளைகுடா நாடுகளுக்கு விமானம் இயக்குவதில் ஏர் இந்தியா பாரபட்சம் காட்டுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தின் கோடைக்கால அட்டவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் படி கடந்த குளிர் கால அட் ட வ னையை ஒப் பி டு கை யில், தற் போது மொத் தம் 13 இந் திய விமா ன நி லை யங் க ளில் இருந்து தனது வெளி நா டு க ளுக்கு, குறிப் பாக வளை குடா சேவையை நடத்தி வரு கின் றது. கூடு த லாக டெல்லி மற் றும் மும் பை யில் மீண் டும் சேவையை தொடங் கி யுள் ளது. வழக் கம் போல கேர ளா வில் இருந்து சேவையை அதி கப் ப டுத் தி யுள் ளது. திருச் சிக்கு மட் டும் பார பட் சம் தொடர் கி றது.
அமிர் த ச ர ஸ லி ருந்து துபாய்க்கு வாரத் திற்கு 7 சேவை க ளில் மாற் ற மில்லை. சென் னை யில் 11 சேவை கள் மாற் ற மில்லை. டெல்லி-அபு தா பிக்கு துபாய்க்கு வாரத் திற்கு 7 சேவை கள். பஹ் ரை னிற்கு வாரத் திற்கு 4 சேவை, தோஹா விற்கு வாரத் திற்கு 4 சேவை என மொத் தம் 22 சேவை களை தேவை யின்றி எமி ரேட்ஸ், ெஜட் ஏர் வேஸ், எத் தி காட், கத் தர் ஏர் வேஸ் மற் றும் கல்ப் ஏர் உடன் போட் டிக்கு தொடங் கி யுள் ளது.
ஜெய்ப் பூ ருக்கு வாரத் திற்கு 7 சேவை மாற் ற மில்லை. கொச்சி குளிர் கால அட் ட வ ணைப் படி வாரத் திற்கு 43 சேவை கள். தற் போது கோடைக் கால அட் ட வ ணைப் படி தம் மா மிற்கு கூடு த லாக வாரத் திற்கு 4 சேவை கள்( தம் மா மிற்கு ஏற் க னவே சவுதி அர பி யன் ஏர் லைன்ஸ் சேவை உள் ளது) ஆக தற் போது வாரத் திற்கு 47 சேவை கள்.
கோழிக் கோடு குளிர் கால அட் ட வ ணைப் படி வாரத் திற்கு 55 சேவை கள். தற் போது அல் அய் னுக்கு கூடு த லாக வாரத் திற்கு 3, புதி தாக ராஸ்- அல்-ஹைமா விற்கு வாரத் திற்கு 4 சேவை கள், துபாய்க்கு கூடு த லாக வாரத் திற்கு ஏழு , தோஹா விற்கு கூடு த லாக வாரத் திற்கு 3, (கத் தார் ஏர் வேஸ் வாரத் திற்கு ஏழு சேவை களை வழங்கி வரு கி றது. )குவைத் திற்கு கூடு த லாக வாரத் திற்கு 2 சேவை கள் என கூடு தல் சேவை கள் மட் டும் வாரத் திற்கு 19 ஆக மொத் தம் வாரத் திற்கு 74 சேவை கள்.
லக் னோ வுக்கு வாரத் திற்கு 7 சேவை கள் மாற் ற மில்லை. மங் க ளூரு கடந்த குளிர் கால அட் ட வ ணைப் படி வாரத் திற்கு 28 சேவை கள். தற் போது தோஹா விற்கு கூடு த லாக வாரத் திற்கு ஒன்று. பஹ் ரை னிற்கு வாரத் திற்கு 3, குவைத் திற்கு வாரத் திற்கு 3 என மொத் தம் வாரத் திற்கு 35 சேவை களை வழங்க உள் ளது.
மும்பை-தோஹா வாரத் திற்கு மூன்று, துபாய் வாரத் திற்கு 7, ஷார்ஜா வாரத் திற்கு 7 என மொத் தம் வாரத் திற்கு 18 சேவை கள், கத் தார் ஏர் வேஸ் எமி ரேட்ஸ் ஏர் அரோ பி யா வு டன் போட் டிக்கு தொடங் கப் பட உள் ளன. அதி லும் குறிப் பாக மும் பை யில்் இருந்து துபாய்க்கு ஜெட் ஏர் வேஸ் வாரத் திற்கு 42 சேவை க ளை யும், எமி ரேட்ஸ் வாரத் திற்கு 35 சேவை க ளை யும்( இதில் வாரத் திற்கு 28 சேவை கள், 364 இருக் கை கள் கொண்ட போயிங் 777/300இஆர் வகை விமா ன மும், வாரத் திற்கு ஏழு சேவை கள் 600 இருக் கை கள் கொண்ட இரட்டை அடுக் கு/ டபுள் டெக் கர் ஏர் பஸ் 380 விமா ன மும் ஆகும்). இயக்கி வரு கி றது.
இவர் க ளு டன் ஏர் இந் தியா எக்ஸ் பி ரஸ் துபாய்க்கு வாரத் திற்கு 7 சேவை களை ஆரம் பித்து தேவை யின்றி போட்டி போட உள் ளது. தேவை யுள்ள திருச் சி யில் இருந்து விமான சேவையை இயக்க முன் வர மறுக் கப் ப டு கி றது. புனே வுக்கு வாரத் திற்கு 3 சேவை கள் மாற் ற மில்லை. திரு வ னந் த பு ரம் முன்பு 20 சேவை கள் வாரத் திற்கு தற் போது கூடு த லாக துபாய்க்கு வாரத் திற்கு ஒரு விமான சேவை என மொத் தம் 21 சேவை கள்.
திருச்சி வாரத் திற்கு 14 சேவை கள் மாற் ற மில்லை. வார ணாசி வாரத் திற்கு முன்று சேவை கள் ஷார் ஜா விற்கு மாற் ற மில்லை.( குறைந்த அளவு பய ணி கள் பங் க ளிப் பைக் கொண்டு பிர த மர் மோடி யின் தொகுதி என்ற ஒரே கார ணத் திற் காக இயக் கப் பட்டு வரு கி றது) ஆதா ரம் டிஜி சிஏ சம் மர் பட் டி யல் 2016)
இதன் படி போட் டிக்கு மும்பை மற் றும் டெல் லி யில் இருந்து ஏற் க னவே போது மான சேவை கள் இருந் தும் மீண் டும் கேரளா விமான நிலை யங் க ளான, கொச்சி, ேகாழிக் கோடு மற் றும் கேரளா சார்பு மங் க ளூ ருக்கு மட் டும் தொடர்ந்து சேவை களை அதி க ரித்து வரும் ஏர் இந் தியா எக்ஸ் பி ர ஸின் போக்கு பார பட் ச மா னது என்று பய ணி கள் குற் றம் சாட் டு கின் ற னர். நாட் டிற்கு பொரு ளா தார நஷ்த்தை ஏற் ப டுத் தக் கூ டி யது.
ஏனெ னில் இந் நி று வ ன மும் நஷ் டத் தில் இயங் கு வ தா கவே இந் நி று வ னத் தின் கணக் குத் த ணிக்கை கூறு கி றது. பிறகு ஏன் நஷ் டப் ப டுத் தும் விமா ன நி லை யங் க ளுக்கு மீண் டும், மீண் டும் சேவை களை தொடங்க வேண் டும் அல் லது அதி க ரிக்க வேண் டும்.
திருச்சி போன்ற லாப மீட் டும் விமான நிலை யங் க ளுக்கு புதிய சேவை தொடங் க மால் உள் ளது.
திருச்சி போன்ற மாற் று வழி இல் லாத லாபம் ஈட் டித் தரு கின்ற வேக மாக வள ரு கின்ற விமா ன நி லை யத்தை திட் ட மிட்டே புறக் க ணிக் கின்ற ஏர் இந் தியா எக்ஸ் பி ர ஸின் போக்கு வன் மை யாக கண் டிக் கத் தக் கது என அனைத்து தரப் பி ன ரும் குற் றம் சாட்டி வரு கின் ற னர்.இவற்றை கவ னத் தில் கொண்டு, மத் திய மாநில அர சு கள் இனி மே லா வது சுதா ரிக் குமா என் பதே அனைத்து பய ணி க ளின் எதிர்ப் பாக உள் ளது.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-