அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...பெரம் ப லூர்,மார்ச்,24:
ரஞ்சன்குடி கோட்டையில் சுற் றுலாத்துறை பராம ரிப் புக்கு முட் டுக் கட்டை போடும் தொல் லி யல் துறை, சூட் டிங் கிற்கு மட் டும் அனு மதி அளித் தது வர லாற்று ஆர் வ லர் களை அதிர்ச் சி யை டய செய் துள் ளது..
பெரம் ப லூர் மாவட் டத் திற்கு வர லாற்று ரீதி யா கப் பெருமை சேர்க் கும் சுற் று லாத் த லம் உண் டென் றால், அது ரஞ் சன் குடி கோட் டை தான். பெரம் ப லூ ரி லி ருந்து சென்னை செல் லும் வழி யில் 18 கிமீ தொலை வில், மங் க ள மேடு கிரா மத்தை ஒட் டி யுள்ள ரஞ் சன் கு டி யில் இக் கோட்டை அமைந் துள் ளது.
16ம் நூற் றாண் டின் இறு தி யில் குன் றின் மீது அமைக் கப் பட்ட இந்த கோட் டைக் கான கட் டு மா னப் பணி, நவாப் பு க ளின் கட் டுப் பாட் டி லி ருந்த தூங் கா னை ம ற வன் என்ற குறு நி ல மன் ன ரால் தொடங் கப் பட் டது. இதற்கு ஆற் காடு நவாப் கோட்டை, ரஞ் சன் குடி கோட்டை, குன் றின் மீது கட் டப் பட் ட தால் துரு வத் துக் கோட்டை எனப் பல பெயர் கள் உண்டு.
சந் தா சா ஹிப்-பிரெஞ்சு கூட் டுப் ப டைக் கும், முக ம து அலி-ஆங் கி லேய கூட் டுப்ப டைக் கும் இடையே 1751ம் ஆண்டு நடந்த வால் கொண் டா போர் ரஞ் சன் குடி கோட் டையை மைய மாக வைத்து நடை பெற் ற தாக வர லாற்று ஆதா ரங் கள் கூறு கின் றன. வர லாற் றுச் சிறப் பு மிக் கக் கோட் டை யைப் பார்த்து ரசிக் க வ ரும் சுற் றுலா ஆர் வ லர் க ளுக் கும், பொழு து போக்க வரு கிற பொது மக் க ளுக் கு மான குடி நீர், கழிப் பி டம், தங் கு மி டம் உள் ளிட்ட அடிப் படை வச தி களை இது வரை நிறை வேற் றாத இந் தி யத் தொல் லி யல் துறை, இடிந் து போன பக் க சு வர் களை சீர மைக் க மட் டும் ரூ.30 லட் சத் திற்கு மேலாக நிதி யைப் பெற்று கட மைக் காக கட் டு மா னப் பணி க ளைச் செய்து முடித் துள் ளது.
ஆனால் சுற் று லாத் துறை சார் பா கவோ, மாவட்ட நிர் வா கத் தால் வேறு துறை க ளின் சார் பா கவோ சுற் று லாப் பய ணி க ளுக் கான அடிப் படை வச தி களை, முன் பு றங் களை அழ கு ப டுத் தும் பணி க ளுக்கு மட் டும் முட் டுக் கட்டை போட் டு வி டும். இதற் காக அங் குள்ள யாரா வது தக வல் கொடுத் து விட் டால், கோட் டை யின் தரைப் ப கு தி யில் தங் கப் புதை யல் இருக் க லாம், தாமி ரப் பு தை யல் இருக் க லாம், அழி யா தச் சின் னங் கள் இருக் க லாம் அத னால் ஒரு பிடி மண் ணைக் கூட தோண் டக் கூடா தென உத் த ரவு பிறப் பிக் கப் ப டும்.
தொல் லி யல் துறை போடும் முட் டுக் கட் டை யா லேயே இங்கு சுற் றுலா பய ணி கள் வரத்து குறைந்து, காத லர் கள் பொழு து போக் கும் கூடா ர மாகி வரு கி றது.
சுற் றுலா வச திக்கு முட் டுக் கட்டை போடு கிற தொல் லி யத் துறை சூட் டிங் கிற்கு மட் டும் எப் ப டியே அனு ம தி ய ளிக் கி றது என சுற் றுலா ஆர் வ லர் கள் கேள் வி யெ ழுப் பி யுள் ள னர். நேற்று ரஞ் சன் குடி கோட் டை யில் படப் பி டிப்பு என் றப் பெய ரில் 20க்கும் மேற் பட்ட வாக னங் கள் நிறுத் தப் பட்டு, சுற் று லாப் ப ய ணி கள், பொது மக் கள் செல்ல தடை யும் விதித் தது பல ருக் கும் கடும் அதி ருப் தியை ஏற் ப டுத் தி யது.
இதற் காக 10க்கும் மேற் பட்ட மங் க ள மேடு போலீ சார் சட் டம் ஒழுங்கு, தேர் தல் பணி களை ஒதுக் கி விட்டு சூட் டிங் கிற் குப் பாது காப் பு அ ளித் த தும் குறிப் பி டத் தக் கது.


0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-