அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...
 
பெரம் ப லூர்,பிப்.29:
ரஞ் சன் குடி கோட் டை யில் பரா ம ரிப்பு பணி கள் விரை வில் மும் மு ர மாக நடை பெ றும் என்று தொல் லி யல் துறை தஞ்சை பிரிவு அதி காரி வாசு தே வன் தெரி வித் துள் ளார்.
பெரம் ப லூர் மாவட் டத் திற்கு வர லாற்று ரீதி யா கப் பெருமை சேர்க் கும் சுற் று லாத் தலம் ரஞ் சன் குடி கோட்டை. பெரம் ப லூ ரி லி ருந்து சென்னை செல் லும் வழி யில் 18 கி.மீ. தொலை வில், மங் க ள மேடு கிரா மத்தை ஒட் டி யுள்ள ரஞ் சன் கு டி யில் இக் கோட்டை அமைந் துள் ளது. 16ம் நூற் றாண் டின் இறு தி யில் இதன் கட் டு மா னப் பணி கள் தூங் கானை மற வன் என்ற குறு நில மன் ன ரால் தொடங் கப் பட் டது.
சந் தா சா ஹிப் பிரெஞ்சு கூட் டுப் ப டைக் கும், முக ம து அலி ஆங் கி லேய கூட் டுப் படைக் கும் இடையே 1751ம் ஆண்டு நடந்த வால் கொண் டா போர் ரஞ் சன் குடி கோட் டையை மைய மாக வைத்து நடந் த தாக வர லாற்று ஆதா ரங் கள் உள் ளது. இன் ற வும் கோட் டை யைச் சுற்றி அமைக் கப் பட்ட அக ழி கள், விதா ன மண் ட பம், பீரங்கி மேடை, கொடி மேடை, தண் டனை கிணறு, வெடி ம ருந் துக் கிடங்கு, புற வழி சுரங் கப் பாதை, பிற் கால பாண் டி யர் காலத் தில் கட் டப் பட்ட மண் ட பம், முக ம தி யர் கள் ஆட் சி யில் கட் டப் பட்ட மசூ தி கள், இயற்கை சீற் றங் க ளால் பாதிக் கப் ப டா த படி துளை கள் இடப் பட்ட சுற் றுச் சு வர், குதி ரை லா யம் மற் றும் கடல் மட் டத் தி லி ருந்து 152அடி உய ர முள்ள கோட்டை யின் உச் சி யில் அமைக் கப் பட் ட கு ளம் போன் றவை அழி யா மல் உள் ளன.
கடந்த சில ஆண் டு க ளுக்கு முன் முன் னாள் முதல் வர் கரு ணா நிதி கதை வச னத் தில் நடி கர் பிர சாந்த் நடித்து வெளி வந்த பொன் னர் சங் கர் படத் தின் பெரும் பா லா னக் காட் சி கள் இந் தக் கோட் டை யில் தான் பட மாக் கப் பட் டது. கடந்த 40 ஆண் டு க ளுக் கும் மேலாக கோட் டைக் கான சீர மைப் புப் பணி கள் முழு மை யாக நடை பெ றா ம லேயே இருந்து வந் தது. இந் தி யத் தொல் லி யல் துறை தஞ் சைப் பி ரிவு உதவி பரா ம ரிப்பு அலு வ லர் வாசு தே வன் சீர மைப் புப் பணி க ளுக் குப் பரிந் து ரைத்த பிறகே மத் தி ய அ ர சின் ஒப் பு தல் பெறப் பட்டு கடந்த 3 ஆண் டு க ளாக படிப் ப டி யா கப் பணி கள் நடந்து வரு கி றது. இதன் படி கடந்த 2013ம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் தொடங்கி 2014ம் ஆண்டு மார்ச் வரை கோட் டைக் குச் செல் லும் படி கள் சீர மைப்பு, புதர் களை அகற் று தல், கோட்டை சுவர் க ளில் வேரூன் றிய மரக் கன் று களை அகற் று தல் போன்ற பரா ம ரிப் புப் பணி கள், தொல் லி யல் துறை பரா ம ரிப்பு நிதியை கொண்டு நடை பெற் றது. அதே போல் 2015ம் ஆண் டில் மேல் கோட் டை யின் கிழக் குப் பகு தி யில் 100ஆண் டு க ளுக்கு முன்பு சரிந்து போயி ருந்த கோட்டை மதில் சு வர் மற் றும் அதே ஆண்டு இறு தி யில் மேல் கோட் டை யில் சிதி ல ம டைந் தி ருந்த 30அடி நீள முள்ள 20அடி உ ய ர முள்ள பக் க சு வர், கீழ்க் கோட் டை யில் பெயர்ந் தி ருந்த 30அடி நீள பக் கசு வர் சீர மைக் கும் பணி கள் நடந் தது.
இந் நி லை யில் நேற் று முன் தி னம் ரஞ் சன் குடி கோட் டைக்கு வந்த தொல் லி யல் துறை தஞ் சைப் பி ரிவு உத விப் பரா ம ரிப்பு அலு வ லர் வாசு தே வன் கோட் டை யைப் பார் வை யிட் டார். தொடர்ந்து மேல் கோட் டை யில் பெரி தும் விரி சல் விட்டு பாதிக் கப் பட் டுள்ள கொடி மேடை, மேற் பு றக் கோட் டைச் சு வர் ஆகி ய வற் றைச் சீர மைத் திட சென் னை யி லுள்ள தொல் லி யல் துறை தலைமை கண் கா ணிப் பா ள ருக் குப் பரிந் து ரைத் துள் ளார். இதற் கான நிதி ஒ துக் கீடு பெறப் பட் டால் கொடி மேடை சீர மைக் கப் படு வ தோடு, அடுத்த கட் ட மாக தூர்ந்து போயுள்ள அக ழி க ளைச் சீர மைத்து, கோட் டை யும் பொலிவு பெறும்.
அதே போல் கோட் டை யின் முன் பூங்கா அமைத்து, குடி நீர், கழிப் பிட வச தி களை செய்து கொடுத் தால் வரு வாய் தரக் கூடிய சிறந்த சுற் று லாத் தல மாக இந்த கோட்டை மாறும். அதோடு மாவட்ட நிர் வா க மும் வரும் சுற் று லாப் பொங் கல் பண் டி கையை ரஞ் சன் குடி கோட் டை யில் நடத் தி னால், சுற் றுலா ஆர் வ லர் க ளின் வரு கை யும் அதி க ரிக் கும், அடிப் படை வச தி களை நிறை வேற் று வ தில் சுற் று லாத் துறை பங் க ளிப் பும் கட் டா யம் இருக் கு மென எதிர் பார்க் கப் ப டு கி றது.


0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-