10-ம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை
தேதி
தேர்வின் பெயர்
மார்ச் 15
தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் 16
தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 22
ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் 29
ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
ஏப்ரல் 4
கணிதம்
ஏப்ரல் 7
அறிவியல்
ஏப்ரல் 11
சமூக அறிவியல்
ஏப்ரல் 13
விருப்பப் பாடத் தேர்வு
12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 4 முதல் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி வரை நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டவணை:
தேதி
தேர்வின் பெயர்
மார்ச் 4
மொழித்தாள் ஒன்று
மார்ச் 7
மொழித்தாள் இரண்டு
மார்ச் 9
ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் 10
ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 14
வேதியியல், கணக்குப் பதிவியல்
மார்ச் 17
வணிகம், வீட்டுப்பாடம், புவியியல்
மார்ச் 18
கணிதம்,விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல், சத்துணவுத் தேர்வுகள்
மார்ச் 21
தொடர்பு மொழி ஆங்கிலம், இந்திய கலாச்சாரம்
மார்ச் 21
கணினி அறிவியல், உயிரி வேதியியல், சிறப்புப் பாடம் தமிழ்
மார்ச் 23
அரசியல் அறிவியல், நர்சிங் (பொது), புள்ளியியல், தொழிற்கல்வி
மார்ச் 28
தாவரவியல், உயிரியல், வரலாறு, வணிகக் கணக்கு
ஏப்ரல் 1
இயற்பியல், பொருளாதாரம்