அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...

பெரம்பலூர் ரஞ்சன்குடி கோட்டையில் சேதமடைந்து சரிந்த பகுதியை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கும் பணி நடை பெறுகிறது.
பெரம் ப லூர்,ஜன.12:
100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சரிந்த ரஞ்சன் குடி கோட் டையின் கிழக்குச் சுவர் 2வது முறை யாக சீரமைக்கும் பணி இந்தியத் தொல்லியல் துறை சார்பில் நடக்கிறது.
பெரம்பலூர் மாவட்டத்திற்கு வரலாற்று ரீதியாகப் பெருமை சேர்க்கும் சுற்றுலாத் தலம் ரஞ்சன் குடி கோட்டை. பெரம்பலூரிலிருந்து சென்னை செல் லும் வழி யில் 18 கிமீ. தொலை வில் மங் க ள மேடு கிரா மத்தை ஒட் டி யுள்ள ரஞ் சன் கு டி யில் இக் கோட்டை அமைந் துள் ளது. 16ம் நூற் றாண் டின் இறு தி யில் குன் றின் மீது அமைக் கப் பட்ட இந்த கோட் டைக் கான கட் டு மா னப் பணி, நவாப் பு க ளின் கட் டுப் பாட் டி லி ருந்த தூங் கா னை ம ற வன் என்ற குறு நில மன் ன ரால் தொடங் கப் பட் டது. இதற்கு ஆற் காடு நவாப் கோட்டை, ரஞ் சன் குடி கோட்டை, குன் றின் மீது கட் டப் பட் ட தால் துரு வத் துக் கோட்டை எனப் பல பெயர் கள் உண்டு.
சந் தா சா ஹிப்-பிரெஞ்சு கூட் டுப் ப டைக் கும், முக ம து அலி-ஆங் கி லேய கூட் டுப்ப டைக் கும் இடையே 1751ம் ஆண்டு நடந்த வால் கொண் டா போர் ரஞ் சன் குடி கோட் டையை மைய மாக வைத்து நடை பெற் ற தாக வர லாற்று ஆதா ரங் கள் கூறு கின் றன. வர லாற்று சிறப்பு மிக்க இக் கோட் டை யில் இன் ற வும் கோட் டை யைச் சுற்றி அமைக் கப் பட்ட அக ழி கள், விதா ன மண் ட பம், பீரங் கி மேடை, கொடி மேடை, தண் ட னைக் கி ணறு, வெடி ம ருந் துக் கி டங்கு, புற வழி சுரங் கப் பாதை, பிற் கால பாண் டி யர் கள் பிடி யி லி ருந்த போது கட் டப் பட்ட மண் ட பம், முக ம தி யர் கள் ஆண்ட போது கட் டப் பட்ட மசூ தி கள், இயற்கை சீற் றங் க ளால் பாதிக் கப் படா த படி துளை கள் இடப் பட்ட சுற் றுச் சு வர், குதிரை லாயம் மற் றும் கடல் மட் டத் தி லி ருந்து 152 அடி உய ர முள்ள கோட் டை யின் உச் சி யில் அமைக் கப் பட்ட குளம் ஆகி யன அழி யா மல் உள் ளன.
கடந்த சில ஆண் டு க ளுக்கு முன்பு முன் னாள் முதல் வர் கரு ணா நி தி யின் கதை வச னத் தில் நடி கர் பிர சாந்த் நடித்து வெளி வந்த பொன் னர் சங் கர் படத் தின் பெரும் பா லா னக் காட் சி கள் இந் தக் கோட் டை யில் தான் பட மாக் கப் பட் டது. கடந்த 40 ஆண் டு க ளுக் கும் மேலாக பல் வேறு தொல் லி யத் துறை அலு வ லர் கள் இந் தக் கோட் டையை பார்த் துச் சென் றும், கோட் டைக் கான சீர மைப் புப் ப ணி கள் முழு மை யாக நடை பெ றா ம லேயே இருந்து வந் தது. இந் தி யத் தொல் லி யல் துறை யின் தஞ் சைப் பி ரிவு உதவி பரா ம ரிப்பு அலு வ லர் வாசு தே வன் கோட் டைக்கு வந்து பார் வை யிட்டு பரிந் து ரை யின் கார ண மா கத் தான் மத் திய அர சின் ஒப் பு தல் பெறப் பட்டு சில ஆண் டு க ளாக அடுத் த டுத்து பல் வேறு பணி கள் நடந்து வரு கி றது.
இதன் படி கடந்த 2013 ஜூலை மாதம் தொடங்கி 2014 மார்ச் மாதம் வரை கோட் டைக் குச் செல் கிற படி கள் சீர மைப்பு, புதர் களை அகற் று தல், கோட் டைச் சுவர் க ளில் வேரூன் றிய மரக் கன் று களை அகற் று தல் போன்ற பரா ம ரிப் புப் பணி கள், இந் திய தொல் லி யல் து றை யின் பரா ம ரிப்பு நிதியை கொண்டு ரூ.15 லட் சம் மதிப் பீட் டில் நடை பெற் றது. அதே போல் 2015ல் மேல் கோட் டை யின் கிழக் குப் பகு தி யில் 100 ஆண் டு க ளுக்கு முன்பு சரிந்து போயி ருந்த கோட்டை மதில் சு வர் சீர மைக் கும் பணி முதல் மு றை யாக இந் தி யத் தொல் லி யல் துறை சார் பாக முடிக் கப் பட் டது.
இந் நி லை யில் 2வது முறை யாக மேல் கோட் டை யில் 100 ஆண் டு க ளுக்கு முன்பே சரிந்து சிதி ல ம டைந் தி ருந்த 30அடி நீள முள்ள 20 அடி உய ர முள்ள பக் க சு வர் மற் றும் கீழ்க் கோட் டை யில் பெயர்ந் தி ருந்த 30அடி நீள முள்ள பக் க சு வர் ஆகி யவை சீர மைக் கும் பணி கள் தற் போது நடந்து வரு கி றது. இந் தி யத் தொல் லி யல் து றை யின் தஞ் சைப் பி ரிவு உத விப் பரா ம ரிப் பு அ லு வ லர் வாசு தே வன் முயற் சி யால் மேற் கொள் ளப் ப டும் இப் ப ணி யில் நாளொன் றுக்கு 15 முதல் 20 ஆட் கள் வரை ஈடு ப டுத் தப் பட் டுள் ள னர். இப் ப ணி க ளுக் காக ஜென ரேட் டர் ஒன்று கோட் டை யின் மேல் கொண்டு செல் லப் பட்டு டிரா லி அ மைத் துப் பணி கள் நடந்து வரு கி றது. இத னால் கோட் டை யைப் பார்க் கும் போது முத லில் கண் க ளில் தென் ப டும் கிழக் குப் புற சுவர் கள் புத் து யிர் பெற் றுள் ளது கண் கூ டா கத் தெரி கி றது.
சுமார் 15 லட் சம் மதிப் பில் நடந் து வ ரும் இப் ப ணி கள் தற் கா லிக கோட் டைக் காவ லாளி பாதுஷா முன் னி லை யில் நடந்து வரு கி றது. இதே போல் கோட் டை யின் மேல் பு ரம் வெடித் துக் கி டக் கும் பிரங் கி மேடை,கொடி மேடை ஆகி ய வற் றை யும் சீர மைத் துக் கொடுத் தால் வர லாற் றுச் சிறப் பு மிக்க ரஞ் சன் கு டி கோட்டை மேலும் புத் து யிர் பெறும் என எதிர் பார்க் கப் ப டு கி றது. மேலும் கோட்டையின் முன்பு பூங்கா அமைத்து, குடி நீர், கழிப்பிட வசதிகளை செய்து கொடுத்தால் வருவாய் தரக் கூ டிய சிறந்த சுற்றுலாத்தலமாக இந்தக் கோட்டை மாறும் என சுற்றுலா ஆர்வலர் கள் தெரிவித்துள்ளனர்.0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-